vrijdag 16 februari 2007
16.00 – 18.00 uur
Over de verhouding kunst, economie, ondernemerschap
De econoom Arnold Heertje
emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam
De “creatieve stad” heeft Amersfoort bereikt. Het afgelopen jaar hebben mensen met uiteenlopende achtergrond gediscussieerd over de waarde van de creatieve stad. De gemeente zelf heeft het debat opgestart; die zag en ziet dit debat als voedend voor het te voeren beleid t.a.v. gebouwen als Rohm & Haas en de NS-werkplaats. Onder verwijzing naar het woord creatief zijn ook uitdrukkelijk kunstenaars gevraagd aan deze uitvoerige discussierondes deel te nemen. Daarmee de verwachting wekkend, dat er voor de kunstenaars ook een volwaardige plek zou zijn binnen dit debat.
Het debat verliep anders. Menig kunstenaar voelde zich al ras naar de zijlijn gemanouvreerd. Aan het slot vroeg men zich dan ook af hoe het nu zover had kunnen komen. Was niet de theoretische grondslag waarop de hele discussie rondom de creatieve economie is gebaseerd een valse; immers “de kunst van het ondernemen” is iets totaal anders dan “het ondernemen van kunst”.
De econoom Heertje heeft zich in een uitgave van de Boekmanstichting uitgesproken over dit vraagstuk. Hoe verhouden kunst en economie zich tot elkaar? Dit vraagstuk komt verder uitgebreid aan de orde in zijn boek “Echte economie”. Helder en beeldend zet hij daarin recht wat in de moderne economie is scheefgegroeid. Hij hekelt de specialisaties die het zicht ontnemen op de twee uitgangspunten van de economische wetenschap: schaarste en welvaart. Door deze overspecialisering zijn eenvoudige inzichten verloren gegaan en dat leidt tot maatschappelijke schade. Vooral de onderwaardering van natuur en cultuur is een negatief gevolg van de eenzijdige nadruk op de financiële kanten van de economie en de illusie van universele meetbaarheid.
Meer, veel meer informatie geeft dhr Heertje in zijn boek “Echte economie”.
– Dit boek zal speciaal tijdens deze bijeenkomst voor gereduceerd tarief te koop zijn (winkelprijs € 12,50; denksnackprijs € 7,50)